Giờ trên máy của bạn :

TRANG MẸ MARIA

THÁNG MÂN CÔI

KINH MÂN CÔI TRONG TƯƠNG QUAN GIỮA LEGIO MARIÆ VÀ HỘI MÂN CÔI :

DẪN NHẬP

Nhân dịp Tháng Mười (Tháng Mân Côi), tháng dâng kính Mẹ Ma-ri-a Mân Côi, xin được phép trình bày đôi điều liên quan đến kinh Mân Côi trong mối tương giữa Hội đoàn Legio Mariæ với Hội Mân Côi, để từ đó tìm ra một hướng cộng tác trong sứ vụ loan báo Tin mừng đối với những người con của Mẹ Ma-ri-a.

I. KINH MÂN CÔI và LEGIO MARIÆ

1. Giá trị của Kinh Mân Côi

, Kể từ khi Đức Mẹ truyền phép lần hạt Mân Côi cho Giáo hội qua thánh Đa Minh, hơn 50 vị giáo hoàng nói về kinh Mân Côi trong hơn 500 văn kiện quan trọng [1]. Điều này cho thấy lời kinh này quan trọng và có giá trị biết bao. Không ai hiểu hết giá trị và mầu nhiệm ẩn chứa trong kinh Mân Côi, chỉ có hai nhân vật hiểu tường tận các mầu nhiệm thâm sâu ẩn chứa trong kinh Mân Côi mà thôi, đó là: Chúa Giê-su là nhân vật chính, nhân vật trung tâm của toàn bộ kinh Mân Côi; và nhân vật thứ hai, nhân vật phụ là Mẹ Ma-ri-a, Mẹ của Chúa Giê-su.

2. Lời kinh mang tính Kinh Thánh

“Tôi Tớ Chúa – Giáo hoàng Phao-lô VI nhấn mạnh rằng cần phải duy trì chuỗi Môi Khôi (2). Đó là lời nguyện tinh tuyền. Nội dung kinh thuộc về Kinh Thánh rõ ràng: tóm lược một cách hiệu quả trọn phần lịch sử cứu độ và thực hiện ý định chính là pho diễn Đức Mẹ Ma-ri-a với mọi chức năng khác trong lịch sử đó” (TB 18, 194).

“Đối với Ki-tô hữu, Phúc âm là sách số một, và chuỗi Môi Khôi là Kinh tóm tắt tất cả bản Phúc âm” {Lacordaire} (TB 18, 194).

3. Một lối cầu nguyện tốt nhất và đẹp nhất

, “Có nhiều lối cầu nguyện, nhưng lần hạt Môi Khôi là lối tốt nhất; gồm tất cả những gì ta phải làm đối với Mẹ:là thuốc chữa mọi bệnh ngặt nghèo; là nguồn sinh mọi phúc lành” (Đức Lê-ô XIII).

“Kinh Môi Khôi là kinh đẹp nhất đem lại nhiều ơn hơn hết các kinh nguyện khác; là kinh đẹp lòng Đức Mẹ Rất Thánh hơn các kinh khác. Hãy quý mến và lần hạt hằng ngày cho sốt sắng; đây là lời di chúc của Ta lưu lại để mọi người tưởng nhớ đến Ta” (Thánh giáo hoàng Pi-ô X - TB 18, 195). 4.195).

4. Tầm quan trọng của Kinh Mân Côi

Kinh Mân Côi đóng vai trò rất quan trọng đối với Legio Mariæ. Có thể nói rằng Legio Mariæ không còn là Đạo binh của Đức Mẹ nếu không lần hạt Mân Côi. Điều này được minh định trong Thủ Bản:“Chuỗi Môi Khôi rất quan hệ cho đời sống của chúng ta, nên Legio vừa khích lệ vừa ra luật buộc”.(TB 18, 194).

“Các kinh của Legio được biểu thị trong bức hoạ. Kinh Đức Chúa Thánh Thần và tràng hạt, tức kinh khai mạc tượng trưng bằng hình chim bồ câu đang toả bóng bao trùm Đức Maria, làm cho Đức Mẹ tràn ngập ánh sáng và lửa mến Chúa. Nhờ các kinh nầy, Legio tôn kính giây phút làm trung tâm điểm cho các kỷ nguyên. Đó là lúc Đức Mẹ ưng thuận việc Ngôi Hai làm người, khiến cho Đức Maria trở thành Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ ban phát ơn Chúa. Vì thế hội viên, con cái Mẹ liên kết với Người bằng cách lần chuỗi, hằng tâm niệm lời Đức Pi-ô IX: ‘Ta sẽ chinh phục thế giới nếu ta có một binh đoàn lần chuỗi Môi Khôi’” (TB 25, 271).

5. Ý hướng khi lần hạt Mân Côi

“Một trong các điều kiện để xin Chúa Thánh Thần xuống với mình, là phải hiểu mối liên quan giữa Chúa Thánh Thần và Đức Maria. Một điều kiện chính yếu nữa là phải biết Chúa Thánh Thần là một ngôi riêng biệt thực thụ, có nhiệm vụ đặc biệt đối với mỗi người chúng ta.Trí ta càng hướng về Người là ta càng nhận biết Người thêm. Khi lòng ta hướng về Chúa Thánh Thần, thì tất cả sự sùng kính Đức Mẹ là con đường rộng lớn đưa ta đến Chúa Thánh Thần. Chúng ta nên lần chuỗi Môi Khôi theo ý này. Đây chính là lối sùng kính Chúa Thánh Thần hoàn hảo, không những vì đó là kinh nguyện đẹp nhất đối với Đức Maria, mà đặc biệt vì mười lăm mầu nhiệm diễn lại việc Chúa Thánh Thần biểu hiện chính trong bi kịch Chuộc tội” (TB 7, 80).

6. Kinh Mân Côi trong đời sống nội tâm và hội họp của Legio Mariæ:

Việc cầu nguyện của người Legio Mariae vừa mang tính cách cá nhân vừa mang tính cách cộng đoàn:“Việc cầu nguyền cần phải riêng từ vừa cộng đồng... Phụng vụ, như Thánh lễ và thần vụ, là việc thờ phượng cộng đoàn của Hội Thánh... Các hình thức cầu nguyện riêng bao gồm: “suy niệm hoặc tâm nguyện, xét mình, tĩnh tâm, viếng Thánh Thể và những việc tôn kính đặc biệt Đức Trinh Nữ Maria Rất Thánh. Dĩ nhiên, trên hết là việc lần chuỗi Môi Khôi” {MD 186}. (TB 33, 362).Kinh Mân Côi không chỉ chi phối đời sống thiêng liêng của hội viên Legio Mariæ, mà còn rất quan trọng trong các sinh hoạt của Legio, như hội họp: “Hơi thở cần cho thân xác thế nào, chuỗi Môi Khôi cần cho buổi họp Legio như thế.” (TB 19 sl.229).

II.TƯƠNG QUAN GIỮA LEGIO MARIÆ VÀ HỘI MÂN CÔI

Thủ Bản của Legio Mariæ mời gọi các hội viên Legio Mariæ: “Chuỗi Môi Khôi rất quan hệ cho đời sống của chúng ta, nên Legio vừa khích lệ vừa ra luật buộc.Chúng ta nên ghi danh vào Hội Môi Khôi; việc làm không có gì phải thêm, nhưng ơn ích sẽ gia tăng rất nhiều. Các ân xá được ban phần lớn là khi ta xướng lên danh Chúa Giêsu với hết lòng cung kính, và đừng vội thưa, khi phần đầu kinh Kính mừng chưa dứt” (TBLM, ch.18 sl.194).(3)
Thủ Bản của Legio Mariæ không chỉ khuyên và mời gọi các hội viên hoạt động của Legio Mariae mà còn khuyên và mời gọi bậc tán trợ tìm hiểu về ơn ích của Hội Mân Côi và ghi tên gia nhập. Phải cho Tán trợ biết những ơn ích của Hội Môi Khôi. Tán trợ đã đọc hơn số kinh mà Hội Môi Khôi buộc, vậy chỉ còn một việc phải làm là để nhận lãnh ơn ích là ghi danh vào Hội, và xin Linh mục làm phép chuỗi Môi Khôi cho mình” (TB 16, 185,13).
Như thế, Thủ Bản khuyên hội viên Legio Mariæ “hoạt động và tán trợ nên vào Hội Môi Khôi. Ơn ích dành cho hội viên thật dồi dào.” (TB 33, 360b).(4)

Thủ Bản của Legio Mariæ khuyên hội viên hoạt động và tán trợ ghi tên gia nhập vào Hội Mân Côi cho thấy rằng giữa Legio Mariævà Hội Mân Côi có một mối dây rất khắng khít với nhau, tương trợ cho nhau.

III. MỘT HƯỚNG CỘNG TÁC

1. Tương quan hỗ tương

Tất cả hội viên Legio Mariæ cũng như hội viên Hội Mân Côi đều là con cái của Đức Mẹ. Tất cả đều mang tâm tình của Mẹ Ma-ri-a mà sống nhờ Chúa Giê-su và sống cho Chúa Giê-su. Đức Mẹ Ma-ri-a là mối dây liên kết những hội viên của Legio Mariæ và Hội Mân Côi lại với nhau để cùng thi hành sứ vụ loan báo Tin mừng cứu độ.

Khi nói đến Legio Mariæ, người ta liên tưởng đến tổ chức trong quân đội Rô-ma. Quân đội tham gia vào trận chiến phải có hai tuyến: tiền tuyến và hậu phương. Tiền tuyến sẽ không thắng nổi trong trận chiến nếu không có hậu phương. Chúng ta mượn hình ảnh này để nói lên tương quan hỗ tương giữa Legio Mariæ và Hội Mân Côi. Legio như là tiền tuyến: chuyên chăm hoạt động tông đồ; còn Hội Mân Côi như là hậu phương: tiếp sức cho tiền tuyến bằng lời cầu nguyện với Kinh Mân Côi.

2. Hướng cộng tác

Chiếu theo Thủ Bản của Hội Mân Côi (5),Hội Mân Côi được tổ chức theo hai hình thức, trong đó có hình thức không có sinh hoạt chung, người có đủ điều kiện chỉ cần ghi tên là được, và hàng ngày hội viên chu toàn bổn phận lần hạt Mân Côi là được (xc. Thủ Bản Hội Mân Côi, 9 §2). Hội viên hoạt động hay tán trợ của Legio Mariæ đều có thể xin gia nhập vào Hội Mân Côi theo hình thức này. Điều này cần có một sự thống nhất chung giữa Legio Mariæ Việt Nam và Hội Mân Côi Việt Nam sao cho đơn giản và thuận tiện hầu mang lại ơn ích cho cả hai bên.

IV. NHỮNG ĐIỀU LIÊN QUAN ĐẾN HỘI VIÊN HỘi MÂN CÔI

1. Bổn phận

Hội viên có thể đọc riêng, đọc chung với gia đình hay đọc chung với cộng đoàn tùy theo hoàn cảnh, điều kiện và thời gian của mình, để chu toàn bổn phận sau:

§1. Với tràng chuỗi Mân Côi, mỗi ngày đọc 5 chục kinh Mân Côi (= 20 mầu nhiệm trong 4 mùa), để cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a suy niệm về các biến cố trong cuộc đời của Chúa Giê-su;

§2. Hội viên có thể chia ra đọc nhiều lần trong ngày, mỗi lần một chục. Để tránh cho lương tâm khỏi áy náy, khi vì hoàn cảnh hay vì lý do chính đáng, hội viên không chu toàn được bổn phận của mình thì không mắc bất kỳ một tội trọng hay nhẹ nào.

2. Ơn ích

Hội viên được thừa hưởng ơn ích thiêng liêng gồm hai loại sau đây:

§1. Ơn ích chung: hội viên được hưởng công đức dồi dào của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi ở khắp nơi trên toàn thế giới đang được hưởng tôn Nhan Chúa;

§2. Ơn ích riêng: Hội viên được thừa hưởng các công đức việc lành của các phần tử trong Dòng Đa Minh và toàn thể hội viên Hội Mân Côi còn sống lập được hàng ngày.

3. Quyền lợi

Hội viên có quyền:

§1. Được thông chia các công nghiệp, các việc lành phúc đức của toàn thể hội viên khắp thế giới khi còn sống, lúc sinh thì và sau khi đã qua đời. Do đó, toàn thể hội viên đã thực hiện khẩu hiệu:“một người làm cho tất cả, tất cả làm cho một người” ;

§2. Ngoài ra, do đặc ân của Cha Tổng quyền Bartholomeo de Comatiis vào năm 1484,các hội viên còn được thông chia công nghiệp của các thánh nam nữ, các tu sĩ Dòng Đa Minh đã,đang và sẽ lập được do thánh lễ,các giờ kinh phụng vụ, việc tông đồ bác ái hay truyền giáo;

§3. Đặc ân : ở 1§2 đã được các vị có thẩm quyền trong Dòng tiếp tục chấp thuận, nhất là đã được Đức Lê-ô X châu phê ngày 2/10/1520.

4. Ơn xá

Hội viên được hưởng ơn đại xá vào những ngày và những việc với những điều kiện thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý chỉ của Đức giáo hoàng):

§1. Vào ngày ghi tên gia nhập Hội Mân Côi, và vào các ngày sau đây: Lễ Chúa Giáng Sinh, Lễ Phục Sinh, Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Lễ Truyền Tin, Lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giê-su vào Đền Thánh (hay còn gọi là Lễ Nến: ngày 2/2), Lễ Đức Mẹ Mân Côi;

§2. Mỗi ngày, hội viên đọc Kinh Mân Côi trong nhà thờ, nhà nguyện hoặc trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt thì được hưởng một ơn đại xá với những điều kiện thường lệ.

5. Điều kiện gia nhập

Người Công giáo đến tuổi khôn (7 tuổi trở lên) đều có thể gia nhập Hội Mân Côi. Ai đã gia nhập hội đoàn nào rồi,mà trong đó có bổn phận lần hạt Mân Côi, thì cũng có thể gia nhập Hội Mân Côi; và khi hoàn thành bổn phận trong hội đoàn đó thì cũng được coi là hoàn thành bổn phận đối với Hội Mân Côi miễn là có ý chỉ như thế.

TẠM KẾT

Qua những điều vừa trình bày trên, chúng ta thấy được giá trị và ơn ích của kinh Mân Côi, đồng thời cũng thấy được mối tương quan khăng khít mật thiết giữa Legio Mariæ và Hội Mân Côi: mối tương quan hỗ tương, mối tương quan liên kết cả hội viên Legio và Hội Mân Côi làm con cái của Đức Mẹ Ma-ri-a.

Người viết rất quan tâm đến việc làm sao cho Danh Chúa được cả sáng, làm sao cho nhiều người được biết và yêu mến Mẹ Thiên Chúa nhiều hơn qua việc lần hạt kinh Mân Côi. Người viết cũng rất mong muốn tất cả hội viên của Legio Mariæ hoạt động cũng như tán trợ trở thành hội viên của Hội Mân Côi theo như lời khuyên gọi trong Thủ Bản của Legio Mariæ, và tất cả hội viên của Hội Mân Côi trở thành tán trợ của Legio Mariæ.

Lm. Fx. Trần Kim Ngọc, O.P.

,----------------------------------------------

(1) xc. Lm.Giu-se Nguyễn Tri Ân, O.P., Thánh phụ Đa-minh, Đấng sáng lập Dòng anh em thuyết giáo, Chân lý, 2005.

(2) Chuỗi Môi Khôi hay còn được gọi là chuỗi Mân Côi. Môi Khôi, Mai Khôi, Mân Côi chỉ là một, được dịch từ Rosarium (tiếng La-tinh), Rosary (tiếng Anh), Rosaire (tiếng Pháp).

(3) Xin xem thêm phần phụ lục 7 tr. 450-452 trong Thủ Bản chính thức của Legio Mariæ để biết về Hội Mân Côi hoặc xem mục IV trong bài viết này.

(4) Xin xem phần phụ lục 7 tr.451, sl.595,4 trong Thủ Bản chính thức của Legio Mariæ.

(5) Xc. Thủ Bản Hiệp Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, NXB. Thời Đại, Hà Nội, 2013.

tham khảo thêm xin vào:
kinhmancoi.net

Bài liên quan:

Tháng Mân Côi