Giờ trên máy của bạn :

Smiley face

TRANG SINH HOẠT

Trang chính: Tận Hiến > Hiệp Sĩ

TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

****************

BẢN THỈNH NGUYỆN XIN TẬN HIẾN

LÀM HIỆP SĨ ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM
- Tên Thánh, tên gọi: ……………………………………………………

- Địa chỉ hiện tại: ……………………………………………………….

- Thành phố: …………… … Tiểu bang: …………..Zip code: ………..

- Số phone: (……) ………..-…………… Email: ……………………

- Đã được gia nhập Tổng Hội Mân Côi ngày: ……../……../………

- Số ghi danh # ………… _ MC

- Sau khi cầu nguyện, tôi tự nguyện xin được Tận Hiến làm Hiệp Sỹ Đức Mẹ Mân Côi Huyền Nhiệm.

- Tôi cam đoan sẽ tuân thủ điều lệnh của một Hiệp Sỹ Đức Mẹ Mân Côi.

Quyết tâm noi theo gương Đức Mẹ.

- Và phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi, trong suốt cả cuộc đời còn lại của tôi.Làm tại: ………… ngày: ....…. tháng : .......... năm : ………..

Ký tên: ……………….Smiley face