Giờ trên máy của bạn :

TRANG MÂN CÔIĐƠN XIN GIA NHẬP TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

KÍNH GỬI:
- LM TỔNG TUYÊN ÚY
- ÔNG CHỦ TỊCH TỔNG HỘI MÂN CÔI HOA KỲ
Tên thánh / Họ và Tên: ………………………………………………..

Ngày/ tháng/ năm/ sinh: ……………………..tại: ……………………

Địa chỉ hiện tại: ………………………………………………………..

Số phone: ( ……) ……..-………. Email: …………………………....

Thuộc Cộng Đoàn/ Giáo xứ: ………………………………………….

Đã tham gia đoàn thể: ………………………………………………..

Độc thân hay có gia đình: ……………………………………………..

Sau khi tìm hiểu Điều Lệ, Nội Quy của Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, tôi tự nguyện xin gia nhập Tổng Hội, cam kết giữ đúng các điều khoản do Giáo Hội quy định: Lần hạt 5 chục mỗi ngày(hoặc một chuỗi). Luôn luôn mang theo chuỗi hạt Mân Côi trong mình. Truyền bá lòng sùng kính Đức Mẹ Mân Côi cho nhiều người khác.

Xin chân thành cảm tạ. Làm tại: ………….. ngày: …….. tháng: …… năm: ………..

Ký tên: ………………………..

xin liên lạc: HỘI MÂN CÔI tại miền bắc California USA

Hội Trưởng HS Maria Phạm Nhưhà (Jennifer) kiêm UVĐTCTTBKMC

(408) 206 – 4824 / email: nuvuongmancoi.2011@gmail.com / phamjennifer265@yahoo.comChú ý: (điều lệ này được áp dụng tuỳ theo địa phương )

1, Xin cho số phone và email, địa chỉ để tiện liên lạc gởi giấy chứng nhận hội viên Mân Côi (GCN _MC).
2, Và xin gửi kèm theo đơn ghi danh 12 con tem USA hoặc $0- $5 đôla USA lệ phí cho tem thư và chi phí giấy mực cho mỗi đơn, hoặc tùy ý ủng hộ, đơn ghi danh viết bằng chữ IN, rõ ràng chính xác.
3, Lệ phí này chỉ áp dụng riêng cho chi Hội Mân Côi (HMC) tại bắc California.
4, Miễn lệ phí nếu giấy chứng nhận (GCN) được gởi online hoặc những hội viên neo đơn hay ở VN.ĐIỀU LỆ & NỘI QUY CHO CÁC HIỆP SĨ MÂN CÔI