Dec 02 2018

Đố Vui Về Các Loại Bánh

1. Bánh gì ăn ít mà nhiều ?
2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa?
4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?
6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?
8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
9. Bánh gì tra vấn đủ điều?
10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
14. Ấn công sắp chữ, đố ai bánh gì?

1.Bánh gì ăn ít mà nhiều?
Bánh Đa
2. Bánh gì cả thúng vẫn kêu chưa vừa?
Bánh Ít
3. Bánh gì nhọn tựa răng cưa?
Bánh Gai
4. Bánh gì nên nghĩa sớm trưa vợ chồng?
Bánh Phu Thê
5. Bánh gì cộm cộm trắng bông?
Bánh Dày
6. Bánh gì ăn diện nghênh ngông với đời?
Bánh Chưng
7. Bánh gì nhỏ, gọi mập đùng?
Bánh Ú
8. Bánh gì sống ở ao cùng rong rêu?
Bánh Bèo
9. Bánh gì tra vấn đủ điều?
Bánh Hỏi
10. Bánh gì cất rượu ra chiều nồng thơm?
Bánh Men
11. Bánh gì ăn cỏ ăn rơm?
Bánh Bò
12. Bánh gì mà lại bọc trong che ngoài?
Bánh Bao
13. Bánh gì bị bẹp rõ hoài?
Bánh Tét
14. Ấn công sắp chữ, đố ai bánh gì?
Bánh In


BÀI VIẾT TỔNG HỢP