BẢN QUY ƯỚC TỔNG HỘI RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ, càng ngày càng lớn mạnh, được phổ biến khắp nơi trên thế giới, đạt đến con số hội viên kỷ lục, nhất là sau khi cải tổ toàn diện . Nên phải có 1 Bản Quy Ước rõ ràng, chính xác, để quý ông bà anh chị cứ thế mà thi hành. Do đó, Tổng Hội Mân Côi gồm có :

1-Ban Chấp Hành Trung Ương Tổng Hội Rất Thánh Đức Mân Côi gồm có : 1 Chủ Tịch , 1 Linh Mục Tổng Tuyên Úy, 2 Phó chủ Tịch ( 1 phụ trách Hoa Kỳ, 1 phụ trách VN), 1 Tổng Thư ký, kiêm chánh văn phòng TH/MC , 2 Tổng Đoàn Trưởng Tổng Đoàn Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiêm, 3 Ủy viên đặc trách chương trình truyền bá kinh Mân Côi: 1 bắc California, 1 Nam California, 1 phụ trách Canada. Các Hội Mân Côi địa phương, điều hành bởi 1 Ông, Bà Hội Trưởng, 1 phó Hội Trưởng (nếu cần), 1 thư ký. 3 Chức vụ này gọi tắt là Ban Điều Hành Hội Mân Côi.

2- Hội Mân Côi địa phương rất quan trọng, là căn bản, là nền tảng của Tổng Hội Mân Côi, là nơi xuất phát ra các hội viên Mân Côi cho TH/MC. Danh xưng của Hội Mân Côi địa phương, được gọi: Hội Mân Côi (bao trùm phạm vị khu vực, giáo xứ, vùng phụ cận). Các Hội Trưởng Mân Côi địa phương trực thuộc Tổng Hội Mân Côi. Vì các HT/MC được Chủ Tịch TH/MC ký ban hành SVVT đề cử chức vụ Hội Trưởng.

3- Quyền hạn và nhiệm vụ của các ông bà Hội Truởng, rất quan trọng: thâu thập các đơn xin gia nhập TH/MC, cấp phát Giấy Chứng Nhận, (GCN) hoặc gửi về TH/MC, theo 1 thể thức thống nhất đã được quy định .

4- Các Hội Trưởng có quyền và có bổn phận, thay mặt TH/MC, đứng ra Tận Hiến cho các tân Hiệp Sĩ Mân Côi Huyền Nhiệm. Do đó, chính bản thân các Hội Trưởng Mân Côi phải là Hiệp Sĩ Mân Côi, đã được Tận Hiến.

5- Các hội viên Mân Côi có thâm niên 2 năm, thì được quyền tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ Mân Côi Huyền nhiệm. Khi tận hiến thì phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ MC.

6- Sau này, nếu vì lý do gì ( chính trị, xã hội, thiên tai ) mà các Hội trưởng MC không còn thể tiếp xúc được với TH/MC, thì lúc ấy các HT/MC hoàn toàn độc lập, cứ thế mà thi hành, phục vụ cho Đức Mẹ Mân Côi.

7- Các HT/MC cũng có quyền kêu gọi sự giúp đỡ về mặt tài chánh , để chi phí bút chỉ văn phòng, tùy sự hảo tâm của các hội viên.

8- Quy định của TH/MC là mỗi đơn xin gia nhập TH/MC, phải gửi kèm theo 2 con tem (1 đôla) để VP trả lại giấy tờ.

9 -Các Hội Mân Côi địa phương cũng có quyền thiết lập các trang Website, dưới danh nghĩa TH/MC, để hoạt động cho Đức Mẹ Mân Côi, truyền bá, thông tin, nhưng không đuợc lợi dụng các trang Web này, để hoạt động chính trị, buôn bán, quảng cáo cho các hãng buôn.

10- Các HT /MC cũng có quyền hoạt động truyền bá kinh Mân Côi

cho các bạn bè thân hữu ở các nơi khác, nước khác, miễn là dưới danh nghĩa Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, mà mình đã gia nhập.

11-Về việc tận hiến cho các tân HS/MC đã đủ 2 năm, phải được cứu xét nghiêm chỉnh, và sẽ do các Hội Trưởng, Ủy viên đặc trách các khu hội MC, Phó chủ tịch TH/MC, Ủy viên Tổng Thư ký, được quyền thay mặt TH/MC, đứng ra tổ chức lễ tuyên thệ tận hiến cho các tân HS, chỉ trong khu vực mình phụ trách mà thôi. Ngoài ra nếu có thể, mời được 1 Linh Mục đến dâng thánh lễ, và chủ tọa lễ tận hiến cho tân HS, thì rất tốt.

12- Những ai đã tận hiến làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ rồi, thì đời đời vẫn là Hiệp Sĩ MC cho đến chết. Không ai có quyền xóa tên Hiệp Sĩ của đương sự. Cho dù bất cứ ở đâu, còn ở trong TH/MC hay đã sinh hoạt với tổ chức nào khác, thì vẫn phải thi hành nhiệm vụ Hiệp sĩ Mân Côi Xin Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi ban muôn vàn ơn lành cho các ông bà, anh chị, cán bộ các cấp, được lòng sốt sắng mộ mến chuỗi Mân Côi, để làm sáng danh Đức Mẹ đời này và đời sau vô cùng.

Los Angeles, ngày 10 tháng 11 năm 2014
Chủ Tịch BCH/TU Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi
( ký tên và đóng dấu)
Thomas Trần Khắc Khoan