ngày 06 tháng 03 năm 2016 - người đăng: admin

HÌNH ẢNH SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH HIỆP SĨ MÂN CÔI
TẠI BẮC CALIFORNIA.

Gia đình Hiệp Sĩ Mân Côi tại bắc California, có chương trình sinh hoạt định kỳ bốn lần trong năm vào những ngày lễ kính Đức Mẹ như: Lễ Đức Mẹ Thăng Thiên, Lễ Đức Mẹ ....., Lễ Đức Mẹ, Lễ Đức Mẹ Mân Côi .....v....vv. Các Hiệp Sĩ Huyền Nhiệm tụ họp nhau để làm giờ tôn vương kính Mẹ, lần chuỗi Môi Côi, hội thảo và chia sẻ những ơn lành Mẹ ban. Đồng thời cũng cầu nguyện cho những HS hội viên đang đau ốm và những hội viên đã qua đời.

Sinh Hoạt Hiệp Sỹ 2016 tại bắc California USA

Hình ảnh sinh hoạt của Hội Mân Côi bắc California 2016.

BÀI VIẾT TỔNG HỢP