Giờ trên máy của bạn :

TRANG SINH HOẠT

Trang chính: Tận Hiến > Hiệp Sĩ

ÁO CHOÀNG HIỆP SĨ

Áo choàng Hiệp sĩ là 1 loại áo đặc biệt, không phải là áo dòng của các tu viện, mà là 1 loại áo dành cho các Hội đoàn, Tổng Đoàn , có lời tuyên thệ tận hiến cho Chúa hoặc cho Dức Me, để thực thi 1 công tác gì đặc biệt cho Giao Hội. Thí du : Opus Dei, Hiệp sĩ Columbus, Hiệp sĩ Trái Tim Chúa Giêsu, Hiệp sĩ Trái Tim Vô nhiễm của Thánh Maximiliano Kolbe, Hiệp sĩ Đức Me Fatima. Các Hội đoàn này, thường khi gia nhập, thì đều bắt buộc phải mặc áo choàng Hiệp Sĩ, đọc kinh tuyên thệ tận hiến.

- Do đó , tất cả các anh chị thuộc Tổng Hội Hiệp Sỉ Đức Mẹ Fatima, khi gia nhập Tổng Hội, đều phải mặc áo choàng Hiệp sĩ , khi tiến lên bàn thờ tuyên thệ tận hiến. Mục đích chính là luôn luôn nhắc nhớ mình, là người đã được tận hiến cho Đức Mẹ, luôn luôn có ý thức , mình đã từ bỏ thế gian, để trọn vẹn dâng mình cho Đức Mẹ, thực thi công tác được Đức Mẹ giao phó, là truyền bá 3 Mệnh Lệnh Fatima cho nhiều người khác, thánh hóa bản thân, không phải như các nam nữ tu sĩ trong tu viện, nhưng cũng kể là 1 người trọn vẹn dâng mình cho Chúa và cho Đức Mẹ, không khác gì các nam nữ tu sĩ. Cho nên sự mặc áo choàng Hiệp sĩ rất quan trong, nhất là trong giờ lâm chung, cũng được mặc áo choàng Hiệp sĩ, như khi còn sống. Hiểu được như vậy, thì các anh chị mới thấy qúy mến, và sự quan trong của áo choàng Hiệp Sĩ.

Smiley face - Áo choàng Hiệp sĩ chỉ là 1 tấm áo khoác ngoài bình thường, màu nâu sáng, không có tay, của 1 hiệp sĩ đấu tranh ngoài chiến trường thuở xưa, của 1 kỵ mã oai phong, chứng tỏ là 1 chiến sĩ can cường, bền vững ở chiến địa, là dấu chỉ của các anh chị đã tận hiến cho Đức Mẹ, chỉ mặc khi tuyên thệ tận hiến, và trong giờ lâm chung. Nếu bằng lòng thì sẽ được mặc áo này khi tẩm liệm. Thánh Inhaxio cũng đã mặc áo choàng Hiệp sĩ, tiến lên bàn thờ, rút thanh kiếm, giơ cao lên, đê tuyên thệ làm Hiệp Sĩ Đức Mẹ. Thật là qúy hoá thay! Trong suốt cuộc sống, cũng cần mặc áo choàng Hiệp sĩ trong ngày lễ của Hội, như : lể Bỏn mạng, hoặc khi tiễn đưa 1 Hiệp sĩ qua đời.

- Sau đây là nghi thức khi mặc áo choàng Hiệp Sĩ, để tuyên thệ Tận Hiến. Trước khi bước lên bàn thờ, để đọc kinh tuyên thệ tận hiến, thì Hiệp Sĩ mặc áo choàng, tay cầm thámh gía, tiến lên bàn thờ, có cha Tuyên Úy, hoặc vị chủ toạ chứng kiến. Rồi đọc kinh tận hiến, cho đến phần cuối kinh , thi đứng lên đọc lời tuyên thệ. Cha Tuyên Úy hoặc vị Chủ Tọa để tay lên đầu chúc mừng, và cầu nguyện. Tất cả các anh chị đự lễ, đếu tiến lên để tay lên đầu tân Hiệp sĩ, cầu nguyện và chúc mừng. Thủ tục hoàn tất, thì cởi áo ra, và trao cho anh chị khác , hoặc tiếp tục dự lễ cho đến hết.