CHUỖI KINH KÍNH MÁU CHÂU BÁU CHÚA

(ngày 15 tháng 3 năm 1997).

Hỡi con, hãy nhận lấy chuỗi kinh này và loan truyền cho thế giới. Hãy khuyến khích mọi người luôn cầu nguyện với chuỗi kinh này và đền tạ không ngừng cho tất cả tội lỗi xúc phạm đến Máu Châu Báu Ta. Hãy làm những xâu chuỗi này và dùng chúng để cầu nguyện. Ta sẽ dùng chuỗi kinh này để làm những phép lạ lớn lao.” (ngày 15 tháng 3 nãm 1997)

KINH NGUYỆN MỞ ÐẦU

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Thánh ca Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô

Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô

Máu Cực Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô

Máu Thánh Châu Báu Ðức Giêsu Kitô

Máu Cực Thánh Cứu Ðộ trần gian.

Kinh Cầu Chúa Thánh Thần

Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến đổ đầy tâm hồn của người tín hữu Chúa và đốt lửa yêu mến của Ngài trong lòng chúng con. Xin ban Thần Khí của Ngài để chúng con ðược õn tái tạo. Và Người sẽ đổi mới bộ mặt trái đất.

X: Chúng ta hãy cầu nguyện.

Lạy Chúa, Ðấng soi dẫn tâm hồn các tín hữu bằng ngọn lửa Chúa Thánh Thần, xin ban chúng con cùng một Thần Khí ðể chúng con thực sự khôn ngoan và mãi mãi hân hoan trong sự ủi an của Ngài, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin Kính… (trên Thánh Giá)

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… 3 Kinh Kính Mừng… Kinh Sáng Danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu Nhiệm thứ nhất

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY HỮU CHÚA GIÊSU

(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nõi Tay Hữu Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi ðó cứu các tội nhân trên toàn thế giới và hoán cải nhiều linh hồn. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh sáng danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu Nhiệm thứ hai

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO TAY TẢ CHÚA GIÊSU

(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Tay Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Tay Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó cứu các linh hồn nơi luyện ngục và bảo vệ những người hấp hối khỏi sự tấn công của ma quỷ. Amen. X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh sáng danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu ðổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dýới ðất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen. Mầu Nhiệm thứ ba

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN HỮU CHÚA GIÊSU

(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thýõng Cực Thánh nõi Chân Hữu Chúa và sự ðau ðớn do ðinh ðóng thâu qua Chân Hữu Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nõi ðó bảo vệ nền tảng Giáo Hội khỏi những âm mýu của bọn thù nghịch và kẻ dữ. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thýõng trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh sáng danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu Nhiệm thứ bốn

SỰ ÐÓNG ÐINH VÀO CHÂN TẢ CHÚA GIÊSU

(suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nơi Chân Tả Chúa và sự đau đớn do đinh đóng thâu qua Chân Tả Ngài, xin cho Máu Châu báu tuôn ra từ nơi đó bảo vệ chúng con trên mọi nẻo đường khỏi những âm mưu và tấn công của ma quỷ và bè lũ của chúng. Amen. X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần) Kinh sáng danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nơi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

Mầu Nhiệm thứ năm

SỰ ÐÂM THÂU VÀO CẠNH SƯỜN CHÚA GIÊSU (suy gẫm)

Lạy Chúa, cậy nhờ Vết Thương Cực Thánh nõi Cạnh Sườn Chúa và sự ðau ðớn do cây lao đâm thâu Cạnh Sườn Ngài, xin cho Máu Châu báu và Nước tuôn ra từ nơi đó chữa lành bệnh nhân, cho kẻ chết sống lại, xóa đi những khó khãn hiện tại của chúng con và hướng dẫn chúng con đường về với Chúa để được vinh quang muôn đời. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu.

Kinh Lạy Cha… Kinh Kính Mừng… (trên cùng một hạt màu trắng)

X: Lạy Máu Châu Báu Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin cứu chúng con và toàn thế giới. (12 lần)

Kinh sáng danh…

(cúi đầu)

Lạy Máu Châu Báu đổ ra từ Ðầu Thánh Chúa Giêsu Kitô, nõi Ðền Thờ của sự Khôn Ngoan, Nhà Tạm của sự Hiểu Biết thiêng liêng và là Ánh Sáng chiếu soi trên trời dưới đất, xin che chở chúng con bây giờ và mãi mãi. Amen.

X: Ôi Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô.

Ð: Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. (3 lần)

Kinh Lạy Nữ Vương…

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Máu Châu Báu Cực Thánh Chúa Giêsu Kitô, chúng con tôn vinh, thờ lạy và sùng kính Ngài vì giao ước vĩnh cửu Ngài đã lập ra ðể mang bình an cho nhân loại. Xin chữa lành những Vết Thương trong Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu. Xin an ủi Chúa Cha Quyền Nãng trên Ngai Tòa và tẩy sạch tội lỗi của toàn thế giới. Ôi Máu Châu Báu Chúa, xin cho mọi người sùng kính Ngài. Xin thương xót chúng con. Amen.

Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu

- Xin thương xót chúng con

Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Ðức Bà Maria

- Cầu cho chúng con

Lạy ông Thánh Giuse là bạn thanh sạch Ðức Bà Maria

- Cầu cho chúng con

Thánh Phêrô và Phaolô

- Cầu cho chúng con

Thánh Gioan dưới chân Thánh Giá

- Cầu cho chúng con

Thánh Maria Ma-đa-lê-na

- Cầu cho chúng con

Tất cả chiến sĩ cầu nguyện và các Ðấng chuyển cầu trên trời

- Cầu cho chúng con

Tất cả các Thánh trên trời

- Cầu cho chúng con

Tất cả Triều Thần Thiên Quốc

- Cầu cho chúng con

Ðạo Binh Ðức Mẹ

- Cầu cho chúng con

------------------------------- “Hỡi các con, chuỗi Kinh Kính Máu Châu Báu của con Mẹ hàm chứa trọn vẹn việc sùng kính cuộc Khổ Nạn của Con Mẹ.”

(Ðức Trinh Nữ Maria ngày 29 thánh 1 nãm 1997)trang Giêsu