Smiley face
* CÁCH LẦN HẠT MÂN CÔI

Chúng ta bắt đầu lần hạt bằng việc làm Dấu Thánh Giá : « Nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen.

Tiếp đến chúng ta đọc kinh Tinh Kính để tuyên xưng Đức tin.

Sau đó, hạt thứ nhất, chúng ta đọc kinh Lạy Cha, ba hạt tiếp theo chúng ta đọc: 3 kinh Kính Mừng và hạt thứ 4 là kinh Sáng Danh :

« Sáng Danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. » Tưởng nhớ đến tình yêu và tôn thờ Thiên Chúa Ba Ngôi.

Kế đến, cùng với Đức Maria, chúng ta suy niệm một biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu (quen gọi là các mầu nhiềm, các mầu nhiệm này khơi dậy lên trong ta những niềm vui, cuộc khổ nạn và vinh quang của Chúa Giêsu), dựa trên Thánh Kinh.

Kinh Lạy Cha .....

10 kinh Kính Mừng .....

Kinh Sáng Danh .....


Chúng ta lặp lại 5 lần theo các hạt được sắp xếp như ta thấy trong tràng chuỗi mân côi.

Ở mỗi mầu nhiệm, người ta có thể thêm vào một suy niệm tắt nhân danh Chúa Giêsu liên quan đến mầu nhiệm đang suy niệm. Chẳng hạn như, « Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong Đền Thánh » hay « Đức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai » hoặc « Đức Chúa Giêsu sống lại ». Ta cũng có thể thêm vào những ý nguyện riêng của chúng ta.

Năm Sự Vui (Thứ Hai)

Smiley face Thứ nhất thì ngắm:

Thiên thần truyền tin cho đức bà chịu thai.

Ta hãy xin cho được ăn ở khiêm nhường.

Smiley face Thứ hai thì ngắm:

Đức bà đi viếng bà thánh Isave.

Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Smiley face Thứ ba thì ngắm:

Đức bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.

Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Smiley face Thứ tư thì ngắm:

Đức bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Thánh.

Ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.

Smiley face Thứ năm thì ngắm:

Đức bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.

Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

Năm Sự Mừng (Thứ Tư, Thứ Bảy)

Smiley face Thứ nhất thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu sống lại.

Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Smiley face Thứ hai thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu lên trời.

Ta hãy xin cho được. aí mộ những sự trên trời.

Smiley face Thứ ba thì ngắm:

Đức Chúa Thánh thần hiện xuống.

Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Smiley face Thứ tư thì ngắm:

Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên trời.

Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Smiley face Thứ năm thì ngắm:

Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời.

Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được hưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng.

Năm Sự Thương (Thứ Ba, Thứ Sáu)

Smiley face Thứ nhất thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Smiley face Thứ hai thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.

Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Smiley face Thứ ba thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.

Ta hay xin cho đươc chịu mọi sự sỉ nhục băng lòng.

Smiley face Thứ tư thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.

Ta hãy xin cho được vác Thánh Giá theo chân Chúa.

Smiley face Thứ năm thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.

Ta hãy xin đóng đinh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa.

Năm Sự Sáng (Thứ Năm, Chúa Nhật)

Smiley face Thứ nhất thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Gio-đan.

Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Đức Chúa Trời.

Smiley face Thứ hai thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.

Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Đức Chúa Trời.

Smiley face Thứ ba thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.

Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Smiley face Thứ tư thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.

Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe Lời Người.

Smiley face Thứ năm thì ngắm:

Đức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.

Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Người.

Kinh Tin Kính:

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa GiêSu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các Thánh thông công. Tôi tin phép tha tội tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy, Amen.

Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng; nước Cha trị đến; ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày; và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ: nhưng cứu chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.

Kinh Kính Mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen.

Kinh Sáng Danh

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.

Lời nguyện Mân Côi

Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hoả ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.

Kinh Lạy Nữ Vương

Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.


trang Đức Mẹ