Smiley face

ngày 26 tháng 04 năm 2016 - người đăng: adminHỘI MÂN CÔI SỐT SẮNG CẦU NGUYỆN DƯỚI CHÂN MẸ LAVANG
tại GX ST. MARIA GORETTI SAN JOSE BẮC CALIFORNIA

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

CA ĐOÀN NỮ VƯƠNG MÂN CÔI PHỤ TRÁCH GIỜ CẦU NGUYỆN Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

Smiley face

GIÁO DÂN VÀ CA ĐOÀN CHỤP HÌNH LƯU NIỆM Smiley face

Smiley face

Smiley face

HỘI MÂN CÔI SỐT SẮNG CẦU NGUYỆN DƯỚI CHÂN MẸ LAVANG
tại ST. MARIA GORETTI CHURCH SAN JOSE BẮC CALIFORNIA