15 tháng 05 năm 2020

DID GOD OUR HEAVENLY FATHER CHANGE HIS MIND AGAIN?

Thư của Bà Kumar ở dười được dịch như sau:

Kính gửi Các Tín hữu,...

Thị nhân của chúng tôi ở California, Angel Truong, đã lưu ý chúng tôi về "sự Soi sáng lương tâm" hoặc "Cảnh báo" xảy ra vào ngày 13 tháng 5 năm 2020, theo một thông điệp từ Trời mà cô ấy đã nhận được. Chúng tôi đã không trải nghiệm hiện tượng thiên đàng này vào ngày 13 tháng 5.

Chúng ta biết rằng, từ những kinh nghiệm trong quá khứ Chúa Cha đã thay đổi tâm trí của Ngài nhiều lần. Ngay cả trong Cựu Ước, Ngài đã thay đổi Tâm trí của mình, như trong trường hợp với Môi-se, khi Ngài rút lại và không tiêu diệt người Do Thái, và trong trường hợp của thành Ninivê nữa.

Gần đây, Thiên Chúa Cha đã ban “thông điệp công khai cuối cùng" của Ngài cho Margaret Durbin ..., nhưng chỉ ngày hôm qua Ngài lại thay đổi và quyết định gửi thêm một số thông điệp nữa cho bà Margaret cho thế giới. Vì vậy, ngày hôm qua, Chúa Cha đã nhấn mạnh trong thông điệp của Ngài cho Margaret về trận chiến vĩ đại cuối cùng giữa thiện và ác gọi là "Armageddon" và nói rằng nó sẽ diễn ra tại thung lũng Megiddo ở Israel. Tôi hiểu rằng đây là trận chiến kết thúc tất cả các trận chiến, vào cuối thời điểm đó, Chúa Giêsu sẽ đến với hình Người để đảm bảo rằng Phản Kitô bị đánh bại. Tôi sẽ cố gắng gửi thông điệp này vào ngày mai tới Ket Nguyen cho lên blog và cho các giáo sĩ và tín hữu của chúng ta. Thiên Chúa Cha nói trong thông điệp này rằng mặc dù Margaret sẽ sớm lên thiên đàng, sau đó bà sẽ được đưa trở lại Trái đất tới Núi Sinai, sau đó bà sẽ đến Megiddo để có mặt trong trận chiến Armageddon cuối cùng ở Bắc Israel ... Vì vậy, Chúa Cha vẫn còn nhiều điều để nói với Margaret Durbin.

Trước đây, Chúa Cha cũng cảm thấy Ngài đã hoàn thành công việc của mình với Margaret, nhưng Ngài đã trở lại sau đó và quyết định không, rằng Ngài muốn tiếp tục thêm một thời gian nữa với bà. Nay, Ngài đã làm điều đó một lần nữa. Khi Ngài cho chúng ta nhiều thời gian hơn trên Trái đất, điều đó có nghĩa là khả năng nhiều người cũng cầu nguyện. Và khi nhiều người cầu nguyện, Ngài được dẫn dắt để cho chúng ta có thêm thời gian, và tất nhiên, Ngài thay đổi Tâm trí của mình theo yêu cầu cho các mục đích tuyệt vời của Ngài để cứu càng nhiều càng tốt. Một người bạn của tôi ngày hôm qua đã so sánh Thiên Chúa Cha với một người rất mềm lònh và sẵn sàng thay đổi Kế hoạch của Ngài vì lợi ích của chúng ta trên Trái đất ... tuy nhiên, chúng ta biết Công lý của Ngài cũng hoàn hảo. Chúng ta thật hạnh phúc khi có Người Cha tốt nhất trên Thiên đàng, quả thực Người là Cha Thiên Đàng duy nhất hoàn hảo và là Vua của mọi quốc gia.

Chúa ở cùng chúng ta,
May Agnes Kumar


🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🏵️🌳🌹🌳🌹 🏵️

Dear Faithful...

Our visionary in California, Angel Truong, had advised us of the "Illumination of Conscience" or "Warning" to occur on May 13, 2020, according to a heavenly message she had received. We did not experience this heavenly phenomenon on May 13. We know from past experiences that God The Father has changed His Mind many times. Even in the Old Testament, He changed His Mind, as in the case with Moses, when He relented and did not destroy the Hebrews, and in the case of Ninnevah as well.

Recently, God The Father gave His "final public message" to Margaret Durbin... only yesterday to come back again and decide to give some more messages to her for the world. So, yesterday God The Father highlighted in His message to Margaret about the last great battle between good and evil called "Armageddon" and said it would take place in the valley of Megiddo in Israel. I understand that this is the battle to end all battles, at the end of which Jesus will come Himself in Person to ensure that the Anti-Christ is defeated. I will try to send out this message tomorrow to Ket Nguyen for the blog and to our clergy and faithful. God The Father says in this message that although Margaret will be going to Heaven soon, after that she will be sent back to Earth to Mount Sinai, after which she will go to Megiddo to be present at the last great battle of Armageddon in North Israel... so God The Father still has more to tell Margaret Durbin.

In the past also, God The Father felt He had done His job with Margaret, but He came back again later and decided no, that He wanted to continue for some more time with her. He has done that again now. As He gives us more time on Earth, that means the possibility of more people praying also. And as more people pray, He is led to give us more time, and, of course, He changes His Mind as required for His wonderful purposes to save as many as possible. A friend of mine yesterday compared God The Father to a "marshmellow" because He is so soft in His Heart and so willing to make changes in His Plans for our good on Earth... yet, we know His Justice is perfect also. We are so blessed to have the best Father in Heaven... indeed, the Only and Perfect Heavenly Father and King of All Nations. God is with us,

Mary Agnes Kumar (Frisco, Texas, USA)

Cell: 1-832-512-5668; Email: preciousbloodhouston@yahoo.comSức Khoẻ & Đời Sống