Giờ trên máy của bạn :

MỤC SỐNG ĐẠO

Con gà hay quả trứng?

Một luật sư về vùng quê gặp một cô gái đeo mẩu ảnh Chúa. Luật sư hỏi cô gái:

- Tại sao cô tin có Chúa? Cô gái trả lời:

-- Tại sao ông không tin có Chúa?
- Trước tôi tin nhưng học giỏi rồi, tôi không tin.
-- Tôi không được học giỏi như ông, nhưng tôi có câu hỏi. Con gà từ đâu mà có?
- Con gà từ qủa trứng.
-- Thế quả trứng từ đâu mà có?
- Qủa trứng từ con gà.
-- Thế con gà có trước hay quả trứng có trước?
- Con gà có trước.
-- Thế thì có một con gà không từ qủa trứng.
- Xin lỗi cô. Qủa trứng có trước.
-- Thế thì có một quả trứng không từ con gà.
Luật sư lúng túng:

- Thế..thế..cô có thấy không?
-- Tôi thấy rằng ông không biết con gà có trước hay qủa trứng có trước. Tôi nghĩ, nếu chúng ta chối bỏ Thiên Chúa, thì mọi sự hóa ra vô lý cả.
  
  Smiley face
CHICKEN OR EGGS?

There was a layer who went to country and he saw a girl who was wearing a metal that had a picture of Jesus on it. The layer asked the girl:

- Why do you believe in God?
The girl answered:

-- Why don’t you believe in God?
- Before I believed, but now after I have learned a lot, and now I don’t believe.
-- I have not learned a lot like you, but I have a question. Where does the chicken come from?
- The chicken came from an egg.
-- Where did an egg come from?
- It came from a chicken.
-- Which came first, the chicken or egg?
- The chicken came first.
-- That means that a chicken did not come from an egg.
- No. The egg came first.
-- That means that an egg did not come from a chicken.
The lawyer nonplused:

- But, but.. did you see?

-- I see that you don’t know which one came first, the chicken or the egg. I think, if we refuse God, then everything in this world will become illogical.

NguyenHyVong  
  
  ******************

Niềm Vui Sống Đạo