Giờ trên máy của bạn :

Smiley face

TRANG SINH HOẠT

Trang chính: Tận Hiến > Hiệp Sĩ

BẢN KINH TẬN HIẾN

BẢN KINH TẬN HIẾN

( DÀNH CHO CÁC TÂN HIỆP SĨ ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM)

Con là : (tên thánh, tên gọi) … Đã được chấp thuận cho gia nhập Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi, với danh hiệu HIỆP SĨ RẤT THÁNH ĐỨC MẸ MÂN CÔI HUYỀN NHIỆM. Ngày hôm nay, con được vinh dự đặc biệt đến trước bàn thờ này, để tận hiến trước ảnh chuộc tội, và ảnh tượng Đức Mẹ Mân Côi, tượng trưng cho vương quyến Chúa Giêsu và Mẹ Maria ở trần gian này.

Lạy Chúa Giêsu, Ngôi Hai giáng trần, Con Một Đức Chúa Cha và Mẹ Maria.

Lạy Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa

Lạy Mẹ Maria , trọn đời đồng trinh sạch sẽ

Lạy Mẹ Maria, Vô nhiễm nguyên tội

Lạy Mẹ Maria , hồn xác lên trời

Lạy Mẹ Maria, Nữ Vương Rất thánh Mân Côi

Hôm nay con sấp mình xuống dưới chân 2 Đấng, mà ăn năn khóc lóc các tội con đã phạm . Xin 2 Đấng mở lòng nhân từ thứ tha, để con được thoát khỏi tay ma qủy, mà trở thành con cáí của 2 Đầng, tức là được làm Hiệp Sĩ của Chúa Giêsu, và Đức Mẹ Maria, trong Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi.

Con chào kính Mẹ, là nơi trú ẩn của con. Xin Mẹ lắng tai nghe lời con khao khát cầu khẩn, và chấp nhận lời tận hiến của con ngày hôm nay. Con xin từ bỏ ma qủy, và các hoạt động của nó, để hoàn toàn thuộc vế Chúa và Mẹ Maria, chấp nhận vác thánh giá theo chân Chúa cho đến chết.

Con xin long trọng tuyên bố, kể từ ngày hôm nay, con xin tận hiến trao phó hồn xác, của cải, công nghiệp, mà con đã có, đang có, hoặc sẽ có, cho Mẹ Maria, để Mẹ tùy nghi định đoạt về con. Từ giây phút này, con xin lấy tư cách là tôi tớ hèn mọn cửa Chúa, và của Me Maria, xin long trọng tuyên hứa:

1- Tuyệt đối trung thành và quyết tâm làm vinh danh Mẹ, trong mọi hoàn cảnh, trong mọi trường hợp của đời sống con.

2- Tuyệt đối và tích cực truyền bá cho nhiều người gia nhập Tổng Hội Mân Côi, và năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ

Với áo choàng Hiệp sĩ mà Đức Mẹ ban cho con ngày hôm nay. Hy vọng con sẽ được Đức Mẹ cứu thoát khỏi mọi tai họa, bệnh tật nan y ở đời này, và được mặc áo này khi qua đời , để được về thiên đàng hưởng phúc Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria đời đời . Amen

Ngày ... tháng ... năm ...

(ký tên)Smiley faceĐƠN XIN TẬN HIẾN LÀM HIỆP SĨ