.

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ FATIMA tại
OUR LADY OF PEACE CHURCH Santa Clara California.

Hội Rất Thánh Mân Côi bắc California USA
Hành Hương Kính Đức Mẹ ngày 13 tháng 05 tới tháng 11 năm 2017

Hội Rất Thánh Mân Côi bắc California USA - Hành Hương Kính Đức Mẹ ngày 13 tháng 09 năm 2017

Hội Rất Thánh Mân Côi bắc California USA- Hành Hương Kính Đức Mẹ ngày 13 tháng 09 năm 2017

BÀI VIẾT TỔNG HỢP