07.31.2020

🌺 KINH KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU 🌺

(Kinh cầu xin Chúa xua trừ, tránh thoát mọi sự dữ, các dịch bệnh và chữa lành, vô cùng nhiệm mầu)

Lạy Thiên Chúa Toàn năng, đã chịu chết trên Thập Giá vì tội lỗi con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ở với con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu xin thương xót chúng con.
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin là niềm hy vọng của con!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi gươm đao, vũ khí, và giặc giã!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ban cho chúng con mọi ơn lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi mọi sự dữ!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con đạt đến con đường cứu rỗi!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin xua đuổi khỏi con mọi tai ương chết chóc!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin ngăn ngừa mọi tai biến phần xác và thế tục, cho con được an lành!
Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô, xin cho con tránh khỏi bệnh dịch tả và mọi bệnh truyền nhiễm!
Con xin thờ Lạy Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô bây giờ và đời đời.
Lạy Chúa Giêsu Nadarét, đã chịu đóng đinh trên thập giá, xin thương xót chúng con!
Xin xua đuổi khỏi người con các thần dữ luôn ám hại bây giờ và mãi mãi. Amen.

Nhân danh Máu châu báu rất Thánh Chúa Giêsu Kitô ! Nhân danh mầu nhiệm nhập thể làm người để cứu chuộc và dẫn đưa chúng con trên cõi trường sinh. Quả thật, Chúa Giêsu Kitô đã ra đời làm người đêm Giáng sinh, và chịu chết trên Thánh giá ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Amen.


🌺 Có THIÊN CHÚA không? 🌺

Đây là câu hỏi quan trọng hàng đầu, mà những ai có trí khôn phải biết; bởi có biết câu lời của câu hỏi này, sẽ định đoạt hướng đi đúng và số phận đời đời của mỗi chúng ta.
Không ai có đủ lý chứng để nói, có THIÊN CHÚA hay không, không ăn nhầm gì đến tôi. Bởi có Thiên Chúa thì bạn không thể tránh là có ngày phải gặp Ngài; và có Thiên Chúa thì dù các đài phát thanh, truyển hình, báo chí, và cả triệu quyển sách báo của tà quyền Cộng sản chối bỏ Ngài, thì Ngài vẫn hiện hữu.
Chưa có ai chứng minh đuọc là không có THIÊN CHÚA.
Những quôc gia theo tà thuyết cộng sản: Nga, Chệt, Việt, Bắc Hàn..; những kẻ vô thần, thờ Satan và cả những tôn giáo chối bỏ Thiên Chúa, đã cố gắng chứng minh không có Thiên Chúa, nhưng họ thât bại. Ngược lại, các bác học lừng danh đã chứng minh có Thiên Chúa thật tuyệt vời. Hơn 92% bác học của thế giới tin có Thiên Chuá; và thực tế số người tin có Thiên Chúa nhiều hơn kẻ vô thần.
Phật giáo chối bỏ THIÊN CHÚA tạo dựng vũ trụ và vạn vật. Nếu bạn theo Phật giáo, bạn nghĩ sao về những câu hỏi sau đây:

1. Tin Thiên Chúa là Đấng sáng tạo, hay tin vũ trụ này tự nó xuất hiện; đằng nào có lý hơn?
2. Tin Thiên Chúa là tác giả sự sống, hay tin rằng sự sống chỉ là chuyện tình cờ ngẫu nhiên; đằng nào có lý hơn?
3. Tin Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan tuyệt vời, đã an bài sắp xếp mọi trật tự, hay tin rằng mọi lề luật, mọi mục đích trong vũ trụ chỉ là những hậu quả mà không có nguyên nhân; đằng nào có lý hơn?
4. Đằng nào dễ chấp nhận hơn: tin có một Thiên Chúa thiêng liêng quyền phép đã sáng tạo nên vũ trụ, hay tin vũ trụ này với trật tự lạ lùng là do ngẫu nhiên, không do một Đấng nào an bài sắp xếp?
5. Khi bạn nhìn vũ trụ bao la với bao điều kỳ diệu mà bạn không nghĩ đến Đấng đã tạo ra chúng sao? Khi bạn đọc lịch sử về cuộc chiến thắng vĩ đại tại Hạ Hồi vào ngày mồng 5 Tết, mà bạn không nghĩ đến vua Quang Trung với chiến thuật hành quân thần tốc sao?
6. Bài viết này nếu so với bao sự kỳ diệu và trật tự của vũ trụ thì chẳng là gì. Nhưng tôi tin, bạn có thông minh đủ, để biết rằng, những dòng chữ của bài này, không tự nó xuất hiện, mà phải có tác giả.
Vậy, những ai có trí khôn, hãy cùng tôi, hợp ý với Thánh Vịnh 19:1 mà nói lên lời ca tụng này: "Trời cao kể lại vinh quang THIÊN CHÚA. Không trung tuyên xưng kỳ công Ngài.”

🌺 Is there a God? 🌺

This is the most important question that everyone must learn. To have the answer will determine the direction and the eternal destiny of each person. No one has sufficient reason or evidence to say that there is a God or not, it does not matter to me; because if there is a God, you cannot avoid that there will be a day you must meet Him. And if there is a God, even the media, radio stations, television stations, newspapers and a million books deny His existence, He still exists.
No one has proven that there is no God. Some countries that follow Communism, such as Russia, China, Vietnam, and North Korea, as well as the atheists, someone who worship Satan, and some religions have refused the Creator. They tried to demonstrate that there is no God, but all of them in complete failure. In contrast, the renowned scientist who has demonstrated there is a God with many great facts. In this world, 92% of scientists believe in God; and the population of this world who believes in God is much larger than the population of atheists.
Buddhism denies God created this universe and all living things. If you follow this religion, how do you think about the following questions:
1. Believe God is the Creator, or believe that the universe itself appears, which is more logical?
2. Believe God is the author of life, or believe that life is just random things happen, which is more reasonable level?
3. Believe God is great wisdom, had arranged any sort order, or believe that any law, any purpose in the universe is the result without a cause, which is the more logical?
4. Which one is easier to except between: Believe in one God that has divine power and created the universe, or believe this universe is a strange order by accident, not which party arranged by a sort?
5. When you see the vast universe with many wonderful things, did you not think about the One Who created them? When you read the history of the great victory at Ha Hoi in Vietnam, on the fifth day in New Year, did you not think of King Quang Trung, with speedy tactical military operations?
6. And you are a person who has a mind. Do you think these words that you are reading now, itself combined probably mean, does not need the wisdom of a person to write?
In conclusion, those who have an intellect, with me, are content with the Psalm 19:1, which says: "The heavens declare the glory of God; the skies proclaim the work of His hands."

NguyễnHyVọng

Các nhà khoa học vĩ đại nói gì về Đức Chúa Trời