ngày 16 tháng 01 năm 2017 - người đăng: admin

THÔNG BÁO CỦA TỔNG HỘI MÂN CÔI

XIN THÔNG BÁO:
HIỆP SĨ TÔMA AQUINO TRẦN KHẮC KHOAN

Chủ Tịch Tổng Hội Rất Thánh Đức Mẹ Mân Côi Và Tổng Hội Hiệp Sĩ Đức Mẹ Fatima Đã qua đời lúc 3:30 chiều ngày 10 tháng 1 năm 2017 tại bệnh viên Garden Grove, Nam California, USA.

Chương Trình thăm viếng, đọc kinh cầu nguyên và an táng sẽ được thông báo sau khi có đủ chi tiết.
Xin các Khu Hội Trưởng Thông Báo cho các Hội viên lần hạt, cầu nguyện cho Bác Chủ Tịch qua lời cầu bầu của Mẹ Maria, được sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

Cáo Phó và Phân Ưu sẽ được gửi đến các Khu Hội sau.

Hiệp sĩ Simon Lê Văn Trương ~ Phó Chủ Tịch, XLTV Chủ Tịch

BÀI VIẾT TỔNG HỢP